Privacy

Privacyverklaring

 

De vereniging Mr. P’s Singers is ingeschreven bij de KvK onder nummer 66795826. Adres: Dromedarisstraat 3, 6531 NS Nijmegen.


Persoonsgegevens

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving eisen waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het bieden van de mogelijkheid tot het beoefenen van zang in verenigingsverband.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 05-04-2018.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • u op de hoogte te kunnen houden van nieuwsberichten op de website, als u zich heeft aangemeld om die automatisch te ontvangen;
 • u uit te nodigen voor vergaderingen, bijeenkomsten en vieringen die betrekking hebben op koor Mr P’s Singers;
 • administratie na aanmelding als lid van Mr P’s Singers;
 • sturen van e-mails die betrekking hebben op uw lidmaatschap.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt worden om te verwerken. Het bestuur van de Mr P’s Singers en Emiel Hoefnagel zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan genoemd in de doeleinden van verwerking.

Bewaartermijnen

De vereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel  waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De financiële administratie wordt maximaal 7 jaar bewaard.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

voorletters

achternaam

e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Lidmaatschapsformulier

Bij het invullen van het lidmaatschapsformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

voornaam

achternaam

e-mailadres

volledig adres

telefoonnummer

Uw gegevens worden uit onze administratie verwijderd zo snel mogelijk nadat u zich heeft uitgeschreven als lid van koor Mr P’s Singers.

Cookies

Mr P’s Singers maakt alleen gebruik van zgn. functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. We gebruiken geen tracking cookies.

Sociale knoppen

De deelknoppen, opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen, blijven gedeactiveerd en geven geen persoonlijke gegevens tot u ze zelf inschakelt. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content

Op de site staan YouTube video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • geheimhouding door alle personen die namens de vereniging kennis kunnen nemen van de gegevens
 • het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • bestuur en medewerkers zij geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website.

 

Deel dit
Webdesign Metziontwerp