Algemene Ledenvergadering 2020

Agenda ALV Mr P’s Singers maandag 10 februari 2020

19.30-20.00

 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Goedkeuren van de notulen 25 febr. 2019

3. Jaaroverzicht 2019

a.Toelichting jaarcijfers 2019

b. Financieel overzicht

c. Kascommissie ( Herman Fleuren en Martin Waijer)

4. Verzoek aan de ALV om in te stemmen met het gevoerde beleid en het bestuur decharge te verlenen

5. Concept begroting 2020

6. Mededelingen repertoire-commissie

7. Rondvraag

8. Sluiting

AVL

Voorbereiding AVL

De stukken die besproken worden tijdens de AVL kunt u vinden, lezen en/of downloaden, op pagina: Koorleden De pagina is beveiligd met een wachtwoord. 

Deel dit
Webdesign Metziontwerp